Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Информатор о раду

Информатор о раду

Назив органа:Повереник за заштиту равноправности
Адреса:Београдска 70, 11000 Београд
Адреса канцеларије за пријем грађана:Немањина 22-26, 11000 Београд
Регионална канцеларија Нови Пазар: Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар
Електронска адреса:poverenik@symbolgames.net
Шифра делатности:84.11
Матични број:17792440
ПИБ:106685266
Адреса за пријем поднесака:Немањина 22-26, 11000 Београд (заједничка писарница републичких органа)
Адреса за пријем електронских поднесака:poverenik@symbolgames.net
Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор:Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем Информатора:Марија Малиновић, самостална саветница, стара се о објављивању и ажурности информатора и слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Зоран Сужњевић, Руководилац Групе за финансијско-материјалне послове за податке који се односе на рад Повереника (приходе и расходе, јавне набавке, међународну помоћ, плате, средства рада, чување носача информација у вези са финансијским пословањем, и сл.).

За постављање Информатора на веб-сајт Повереника стара се Тамара Влашкалин, саветница, Групa за информисање.

 

Датум првог објављивања Информатора:29. децембар 2010. године
Датум последњег ажурирања Информатора:31. мај 2016. године
Датум последње провере ажурности података:31. мај 2016. године
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија:Београдска 70, 11000 Београд и 

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет адреса Информатора (адреса сајта са кога се може преузети електронска копија):www.symbolgames.net

 
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа које је ступило на снагу 29. септембар 2010. године.


microsoft-word-icon Информатор о раду Повереника – мај 2016. Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top