Мишљење на Предлог закључка којим се усваја Предлог текста Акционог плана за преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права у оквиру приступних преговора Републике Србије са Европском унијом

бр. 337-00-4/2016-01 датум: 4. април 2016. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности , Повереник за заштиту равноправности даје

МИШЉЕЊЕ

на Предлог закључка којим се усваја Предлог текста Акционог плана за преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права у оквиру приступних преговора Републике Србије са Европском унијом

Министарство правде доставило је Поверенику за заштиту равноправности, дописом број 337-00-200/2015-06 од 28. марта 2016. године, Предлог закључка којим се усваја Предлог текста Акционог плана за преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и основна права у оквиру приступних преговора Републике Србије са Европском унијом (у даљем тексту: Предлог текста Акционог плана), ради давања мишљења из надлежности Повереника за заштиту равноправности. У складу са тим, дајемо мишљење о Предлогу текста Акционог плана, са аспекта делокруга рада Повереника.

Поводом појединих решења садржаних у Предлогу текста Акционог плана, Повереник за заштиту равноправности је мишљења да:

1. У Предлогу текста Акционог плана, у уводу текста, у одељку 2. Методологија израде Акционог плана (страна 5, други пасус), сматрамо да уместо …“независних регулаторних тела…“ треба навести „независних и самосталних државних органа“, имајући у виду да нису сва независна тела регулаторног типа, а да смисао наведене реченице управо подразумева да су сви независни државни органи, поред осталих наведених, учествовали у изради финалног текста Акционог плана.

2. У Предлогу текста Акционог плана, у поглављу 3.6. под називом „Начело недискриминације и положај друштвено рањивих група“, у активности 3.6.1.4. предлажемо промену рока за реализацију ове активности, односно да, уместо наведеног III и IV квартала 2015. године, предвиђени рок буде II и III квартал 2016. године.

3. С обзиром на претходну примедбу, мишљења смо да у Предлогу текста Акционог плана, у поглављу 3.6. под називом „Начело недискриминације и положај друштвено рањивих група“, у активности 3.6.1.5., треба размотрити промену рока за реализацију, односно да, уместо наведеног III квартала 2016. године, предвиђени рок буде буде IV квартал 2016. године.

4. У Предлогу текста Акционог плана, у поглављу 3.6. под називом „Начело недискриминације и положај друштвено рањивих група“, сугеришемо да се преиспита активност 3.6.1.12. која се односи на „јачање капацитета јединице за родну равноправност кроз обуку службеника у циљу….“ и да се Повереник за заштиту равноправности искључи из листе носилаца ове активности. Наиме, сматрамо да Повереник за заштиту равноправности не треба да буде означен као носилац ове активности, с обзиром на природу њеног спровођења. Нема сумње да ће Повереник спроводити обуке за запослене у јединици за родну равноправност (подразумевајући да се говори о јединици Координационог тела за родну равноправност) у оквиру својих активности, али и у оквиру редовних едукативних семинара које запослени у Поверенику спроводе у оквиру програма Службе за управљање кадровима за све државне службенике. Такође, у прилог нашој сугестији, а имајући у виду да се запослени увек едукују у сврху обављања послова из своје надлежности, говори и активност 3.6.1.16. која је исте природе само другачије формулисана, а односи се управо на запослене у Поверенику за заштиту равноправности. Сматрамо да треба преиспитати и временски оквир предвиђен за реализацију ове активности.

5. У Предлогу текста Акционог плана, у поглављу 3.6. под називом „Начело недискриминације и положаја друштвено рањивих група“, у активности 3.6.1.18. предлажемо да се Показатељи резултата допуне са: „и другим установама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и организацијама цивилног друштва које делују на територији одређене јединице локалне самоуправе“ .

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Мишљење на Предлог закључка којим се усваја Предлог текста Акционог плана за преговарачко поглавље 23 Преузми


Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top