Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Акти повереника

Акти повереника

Стратегија Повереника за заштиту равноправности 2016-2020.  DOCX


Одлука о спровођењу конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва DOCX


Пословник о раду
(„Сл. глaсник РС“, бр. 34/2011) DOCX


Одлука o образовању и рaду Стручнe службe Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
(„Сл. глaсник РС“, бр. 8/2011) DOCX


Правилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
(Рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник oбjaвљeнo у „Сл. глaснику РС“, бр. 111/12) DOCX


Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности
(„Сл. глaсник РС“, бр. 111/12) DOCX


Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке Повереника за заштиту равноправностиDOCX


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Правилник о анонимизацији података


Print Friendly, PDF & Email
back to top