Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Prekršajnopravna zaštita od diskriminacije • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Prekršajnopravna zaštita od diskriminacije

Antidiskriminacionim propisima Republike Srbije sankcionisani su pojedini akti diskriminacije i propuštanje da se sprovedu posebne mere koje su zakonom propisane radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.

Saglasno članu 33. tačka 4. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS”, br.22/2009), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ovlašćen je da podnosi prekršajne prijave zbog povrede prava predviđenih antidiskriminacionim propisima. S obzirom na svoju ulogu i zadatke, Poverenik je ovlašćen na podnošenje prekršajnih prijava kako zbog prekršaja utvrđenih Zakonom o zabrani diskriminacije, tako i zbog prekršaja utvrđenih posebnim antdiskriminacionim zakonima: Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (Službeni list SRJ, br. 11/2002, Službeni list SCG, br. 1/2003, Službeni glasnik RS, br. 72/2009), Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 33/06), Zakonom o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS”, br. 104/09), kao i drugim propisima kojima se ostvaruje i štiti ravnopravnost.

U daljem tekstu izložen je pregled prekršaja koji su utvrđeni aktidiskriminacionim propisima. Radi lakšeg praćenja, svaki prekršaj je opisno imenovan, uz citiranje one zakonske odredbe za čiju se povredu odnosi.

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE

(„Sl.glasnik RS”, br. 22/2009)

Diskriminatorno postupanje organa javne vlasti

1. Službeno lice, odnosno odgovorno lice u organu javne vlasti koje postupi diskriminatorski kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara (član 50).

Diskriminatorsko postupanje službenog lica, odnosno odgovornog lica u organu javne vlasti, smatra se težom povredom radne dužnosti, u skladu sa zakonom (član 15. stav 2).

Narušavanje jednakih mogućnosti u oblasti rada

2. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji na osnovu ličnog svojstva

– licu koje obavlja privremene i povremene poslove,
– licu na dopunskom radu,
– studentu i učeniku na praksi,
– licu na stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno volonteru,

narušava jednake mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 51. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 51. stav 2).

Zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti (član 16. stav 1).

Diskriminacija u pružanju usluga

3. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji u okviru svoje delatnosti, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica,

– odbije pružanje usluge,
– za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od ostalih lica ili grupa lica,
– odnosno ako u pružanju usluge neopravdano da prvenstvo drugom licu ili grupi lica kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 52. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 52. stav 3).

Diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica (član 17. stav 1)

Diskriminacija u pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina

4. Ako pravno lice odnosno preduzetnik, vlasnik, odnosno korisnik objekta u javnoj upotrebi ili javne površine licu ili grupi lica na osnovu njihovog ličnog svojstva onemogući pristup tim objektima, odnosno površinama, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 52. stav 2 i 4).

Svako ima pravo na jednak pristup objektima u javnoj upotrebi (objekti u kojima se nalaze sedišta organa javne vlasti, objekti u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, turizma, objekti koji se koriste za zaštitu životne sredine, za zaštitu od elementarnih nepogoda i sl.), kao i javnim površinama (parkovi, trgovi, ulice, pešački prelazi i druge javne saobraćajnice i sl.), u skladu sa zakonom (član 17. stav 2).

Verska diskriminacija

5. Ako postupi protivno načelu slobodnog ispoljavanja vere ili uverenja, odnosno ako licu ili grupi lica uskrati pravo na sticanje, održavanje, izražavanje i promenu vere ili uverenja, kao i pravo da privatno ili javno iznesu, odnosno postupe shodno svojim uverenjima kazniće se:

– novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u organu javne vlasti;
– novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara pravno lice odnosno preduzetnik;
– novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice (član 53. stav 1, 2 i 3).

Diskriminacija postoji ako se postupa protivno načelu slobodnog ispoljavanja vere ili uverenja, odnosno ako se licu ili grupi lica uskraćuje pravo na sticanje, održavanje, izražavanje i promenu vere ili uverenja, kao i pravo da privatno ili javno iznese ili postupi shodno svojim uverenjima.
Ne smatra se diskriminacijom postupanje sveštenika, odnosno verskih službenika koje je u skladu sa verskom doktrinom, uverenjima ili ciljevima crkava i verskih zajednica upisanih u registar verskih zajednica, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje sloboda veroispovesti i status crkava i verskih zajednica (član 18).

Diskriminacija u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja

6. Vaspitna, odnosno obrazovna ustanova koja licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva neopravdano oteža ili onemogući upis, odnosno isključi ih iz vaspitne, odnosno obrazovne ustanove, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 54. stav 1), odgovorno lice u vaspitnoj, odnosno obrazovnoj ustanovi kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 54. stav 2).

Zabranjeno je licu ili grupi lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu, ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupati prema njima (član 19. stav 2).

Diskriminacija na osnovu pola

7. Pravno lice koje uskrati pravo ili prizna pogodnosti s obzirom na pol, odnosno eksplatiše lice ili grupu lica s obzirom na pol, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 55. stav 1).

Zabranjeno je uskraćivanje prava ili javno ili prikriveno priznavanje pogodnosti u odnosu na pol ili zbog promene pola. Zabranjeno je i fizičko i drugo nasilje, eksploatacija, izražavanje mržnje, omalovažavanje, ucenjivanje i uznemiravanje s obzirom na pol, kao i javno zagovaranje, podržavanje i postupanje u skladu sa predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti polova, odnosno stereotipnih uloga polova (član 20. stav 2).

Ako preduzetnik uskrati pravo ili prizna pogodnosti s obzirom na pol, odnosno vrši fizičko i drugo nasilje, ekspoataciju, izražava mržnju, omalovažava, ucenjuje i uznemirava lice ili grupu lica s obzirom na pol, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 55. stav 2); odgovorno lice u pravnom licu , odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od od 5.000 do 50.000 dinara (član 55 stav 3).

Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije

8. Pravno lice ili preduzetnik koji lice ili grupu lica pozove da se javno izjasne o svojoj seksualnoj orijentaciji, odnosno ako spreči izražavanje njihove seksualne orijentacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 56. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kasniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Seksualna orijentacija je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Svako ima pravo da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorsko postupanje zbog takvog izjašnjavanja je zabranjeno (član 21).

Diskriminacija dece

9. Pravno lice ili preduzetnik koji diskriminiše dete, odnosno maloletnika prema bračnom, odnosno vanbračnom rođenju, javno poziva na davanje prednosti deci jednog pola u odnosu na decu drugog pola ili pravi razliku prema imovnom stanju, profesiji i drugim obeležjima društvenog položaja, aktivnostima, izraženom mišljenju ili uverenju njegovih roditelja, odnosno staratelja i članova porodice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 57. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 57. stav 2)

Zabranjeno je diskriminisati dete, odnosno maloletnika prema zdravstvenom stanju, bračnom, odnosno vanbračnom rođenju, javno pozivanje na davanje prednosti deci jednog pola u odnosu na decu drugog pola, kao i pravljenje razlike prema zdravstvenom stanju, imovnom stanju, profesiji i drugim obeležjima društvenog položaja, aktivnostima, izraženom mišljenju ili uverenju detetovih roditelja, odnosno staratelja i članova porodice (član 22. stav 2).

Diskriminacija na osnovu starosnog doba

10. Pravno lice ili preduzetnik koji zanemaruje ili uznemirava lice na osnovu starosnog doba u pružanju zdravstvenih ili drugih javnih usluga kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 58. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 58. stav 2).

Zabranjeno je diskriminisati lica na osnovu starosnog doba (član 23. stav 1).

Diskriminacija zbog političke ili sindikalne pripadnosti

11. Pravno lice ili preduzetnik koji diskriminiše lice ili grupu lica zbog njihovih političkih ubeđenja ili pripadnosti, odnosno nepripadnosti političkoj stranci kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 59. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 59. stav 2).

Zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji (član 25. stav 1).

Diskriminacija s obzirom na zdravstveno stanje

12. Pravno lice ili preduzetnik koji licu ili grupi lica na osnovu njihovog ličnog svojstva neopravdano odbije pružanje zdravstvenih usluga, postavi posebne uslove za pružanje zdravstvenih usluga koji nisu opravdani medicinskim razlozima, odbije postavljanje dijagnoze i uskrati informacije o trenutnom zdravstvenom stanju, preduzetim ili nameravanim merama lečenja ili rehabilitacije, kao i ako ih uznemirava, vređa i omalovažava u toku boravka u zdravstvenoj ustanovi, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 60. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu, odnosno u organu javne vlasti, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 60. stav 2).

Diskriminacija lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i članova njihovih porodica postoji naročito ako se licu ili grupi lica zbog njihovih ličnih svojstava neopravdano odbije pružanje zdravstvenih usluga, postave posebni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga koji nisu opravdani medicinskim razlozima, odbije postavljanje dijagnoze i uskrate informacije o trenutnom zdravstvenom stanju, preduzetim ili nameravanim merama lečenja ili rehabilitacije, kao i uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje u toku boravka u zdravstvenoj ustanovi (član 27. stav 2).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O SPREČAVANjU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

(„Sl. glasnik RS”,br.33/2006)

Diskriminacija u ostvarivanju prava na udruživanje

1. Udruženje koje odbije osobi sa invaliditetom zahtev za učlanjenje u udruženje zbog njene invalidnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 46. stav 1 tačka 1); odgovorno lice u udruženju kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 46. stav 2);
Udruženje koje postavi posebne uslove za učlanjenje osobi sa invaliditetom u udruženje kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 46. stav 1 tačka 2); odgovorno lice u udruženju kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 46. stav 2);
Udruženje koje uskrati prava učlanjenoj osobi sa invaliditetom da bira i bude birana u organe upravljanja udruženja, odnosno postavi posebne uslove za izbor osobe sa invaliditetom u organe upravljanja udruženja kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 46. stav 1 tačka 3); odgovorno lice u udruženju kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 46. stav 2).

Diskriminacija zbog invalidnosti u udruženjima obuhvata:
1. odbijanje zahteva za učlanjenje u udruženje osobi sa invaliditetom zbog njene invalidnosti;
2. postavljanje posebnih uslova za učlanjenje osoba sa invaliditetom u udruženje;
3. uskraćivanje prava osobi sa invaliditetom da bira i bude birana u organe upravljanja udruženja;
4. postavljanje posebnih uslova za izbor osoba sa invaliditetom u organe upravljanja udruženja (član 12. stav 2).

Diskriminacija u vezi sa pružanjem usluga

2. Pravno lice koje odbije da pruži uslugu osobi sa invaliditetom, osim ako bi pružanje usluge ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 47. stav 1 tačka 1.); odgovorno lice u pravnom licu, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 47. stav 2 i 3);
Pravno lice koje pruži uslugu osobi sa invaliditetom pod nepovoljnijim uslovima od onih pod kojim se usluga pruža drugim korisnicima, osim ako bi pružanje usluge pod redovnim uslovima ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica (član 47. stav 1 tačka 2); odgovorno lice u pravnom licu, kao i fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 47. stav 2 i 3);

Diskriminacija na osnovu invalidnosti u pogledu dostupnosti usluga naročito obuhvata:
1. odbijanje pružanja usluga osobi sa invaliditetom, osim ako bi pružanje usluge ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica;
2. pružanje usluge osobi sa invaliditetom pod drugačijim i nepovoljnijim uslovima od onih pod kojima se usluga pruža drugim korisnicima, osim ako bi pružanje usluge pod redovnim uslovima ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica (član 13. stav 5 tačke 1 i 2).

Diskriminacija u vezi sa zdravstvenim uslugama

3. Pravno lice koje postavlja posebne uslove za pružanje zdravstvenih usluga osobama sa invaliditetom u slučajevima kada ti uslovi nisu opravdani medicinskim razlozima kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 1oo.000 dinara (član 48. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 48. stav 2).

Diskriminacijom osoba sa invaliditetom prilikom pružanja zdravstvenih usluga smatra se:
2. postavljanje posebnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga osobama sa invaliditetom ako ti uslovi nisu opravdani medicinskim razlozima(član 17. stav 2 tačka 2).

Diskriminacija u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem

4. Pravno lice koje uskrati prijem detetu predškolskog uzrasta, učeniku odnosno studentu sa invaliditetom u vaspitnu, odnosno obrazovnu ustanovu koja odgovara njegovom prethodno stečenom znanju, odnosno obrazovnim mogućnostima kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 49. stav 1 tačka 1); odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 49. stav 2);

Diskriminacija zbog invalidnosti na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja obuhvata:
1. uskraćivanje prijema deteta predškolskog uzrasta, učenika, odnosno studenta sa invaliditetom u vaspitnu odnosno obrazovnu ustanovu koja odgovara njegovom prethodno stečenom znanju, odnosno obrazovnim moguđnostima (član 18. stav 2 tačka 1).

5. Pravno lice koje isključi iz vaspitne, obrazovne ustanove koju pohađa dete predškolskog uzrasta, učenika odnosno studenta sa invaliditetom iz razloga vezanih za njegovu invalidnost (član 49. stav 1 tačka 2); odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 49. stav 2);

Diskriminacija zbog invalidnosti na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja obuhvata:
2. isključenje iz vaspitne odnosno obrazovne ustanove koju već pohađa dete predškolskog uzrasta, učenik, odnosno student sa invaliditetom iz razloga vezanih za njegovu invalidnost (član 18. stav 2 tačka 2).

6. Nastavnik, vaspitač ili drugo lice zaposleno u obrazovnoj, odnosno vaspitnoj ustanovi koje stalno ili učestano uznemirava, vređa i omalovažava učenika, studenta odnosno dete predškolskog uzrasta zbog njegove invalidnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara (član 50).

Posebno težak oblik diskriminacije zbog invalidnosti jeste uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje invalidnog deteta predškolskog uzrasta, učenika, odnosno studenta zbog njegove invalidnosti, kada te radnje vrši vaspitač, nastavnik ili drugo lice zaposleno u vaspitnoj, odnosno obrazovnoj ustanovi (član 20).

Diskriminacija u vezi sa prevozom

7. Pravno lice-prevoznik koji odbije da preveze osobu sa invaliditetom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 25.000 do 500.000 dinara (član 51. stav 1); odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 51. stav 2); preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara (član 51. stav 3); vozno osoblje će se kaznoti novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 51. stav 4);

Diskriminacijom iz stava 1. ovog člana smatra se:
1. odbijanje da se preveze putnik sa invaliditetom (član 27. stav 2 tačka 1).

8. Vozno osoblje koje stalno ili učestano uznemirava, vređa i omalovažava putnike sa invaliditetom u toku putovanja zbog njegove invalidnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 52).

Posebno težak oblik diskriminacije zbog invalidnosti predstavlja uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje putnika sa invaliditetom u toku putovanja od strane posade prevoznog sredstva, zbog njegove invalidnosti (član 29).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

(„Sl.glasnik RS”,br.104/2009)

Diskriminacija u oblasti obrazovanja

1. Ustanova koja izvrši diskriminaciju zasnovanu na polu u vezi sa:

– uslovima za prijem i za odbijanje prijema u ustanovu;
– uslovima i mogućnostima pristupa stalnom obrazovanju, uključujući sve programe za obrazovanje odraslih i programe funkcionalnog opismenjavanja;
– uslovima za isključenje iz procesa obrazovanja, naučnog rada i stručnog usavršavanja;
– načinom pružanja usluga i davanja pogodnosti i obaveštenja;
– ocenom znanja i vrednovanjem postignutih rezultata;
– uslovima za sticanje stipendija i drugih vrsta pomoći za školovanje i studije,
– uslovima za izbor ili sticanje zvanja, profesionalnog usmeravanja, stručnog usavršavanja i sticanja diploma;
– uslovima za napredovanje;
– dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju

kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 53. stav 1); odgovorno lice u ustanovi kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 dinara (član 53 stav 2).

Obrazovne i naučne ustanove kao i ustanove za stručno osposobljavanje ne smeju vršiti diskriminaciju zasnovanu na polu, naročito u vezi sa:
1) uslovima za prijem i za odbijanje prijema u ustanovu;
2) uslovima i mogućnostima pristupa stalnom obrazovanju, uključujući sve programe za obrazovanje odraslih i programe funkcionalnog opismenjavanja;
3) uslovima za isključenje iz procesa obrazovanja, naučnog rada i stručnog usavršavanja;
4) načinom pružanja usluga i davanja pogodnosti i obaveštenja;
5) ocenom znanja i vrednovanjem postignutih rezultata;
6) uslovima za sticanje stipendija i drugih vrsta pomoći za školovanje i studije;
7) uslovima za izbor ili sticanje zvanja, profesionalnog usmeravanja, stručnog usavršavanja i sticanja diploma;
8) uslovima za napredovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. (član 30. stav 1 tač. 1-8)

Diskriminacija u oblasti rada

2. Poslodavac sa svojstvom pravnog lica koji:

1) ne izradi plan mera za obezbeđenje ravnomerne zastupljenosti polova iz člana 13. stav 1

Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara (član 13. stav 1).

2) ne sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz člana 13 . stav 2.

Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu (član 13. stav 1 i 2).

3) prilikom zapošljavanja ili radnog angažovanja zahteva ili koristi obaveštenja o porodičnom životu ili porodičnim planovima kandidata;
4) prilikom javnog oglašavanja poslova, uslova za njihovo obavljanje i odlučivanje o izboru lica radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja, napravi razliku po polu;

Prilikom javnog oglašavanja poslova i uslova za njihovo obavljanje i odlučivanja o izboru lica koja traže zaposlenje radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja, nije dozvoljeno pravljenje razlike po polu, osim ako postoje opravdani razlozi utvrđeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (član 15).

5) prilikom raspoređivanja na posao povredi odredbe o ravnopravnosti polova;

Pripadnost polu ne može da bude smetnja napredovanju na poslu.
Odsustvovanje sa posla zbog trudnoće i roditeljstva ne sme da bude smetnja za izbor u više zvanje, napredovanje i stručno usavršavanje.
Odsustvovanje sa posla zbog trudnoće i roditeljstva ne sme da bude osnov za raspoređivanje na neodgovarajuće poslove i za otkaz ugovora o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (član 16)

6) povredi odredbe o jednakom plaćanju istog rada žene i muškaraca;

Zaposleni, bez obzira na pol, ostvaruju pravo na jednaku zaradu za isti rad ili rad jednake vrednosti kod poslodavca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (član 17)

7) ne preduzme mere da zaštiti zaposleno lice od uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja ili seksualnog ucenjivanja;

Uznemiravanje, seksualno uznemiravanje ili seksualno ucenjivanje na radu ili u vezi sa radom koje čini zaposleni prema drugom zaposlenom smatra se povredom radne obaveze koja predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu, odnosno za izricanje mere prestanka radnog odnosa, kao i osnov za udaljenje zaposlenog sa rada (član 18. stav 1)

8) ne poštuje odredbe o ravnopravnoj zastupljenosti polova prilikom organizovanja stručnog usavršavanja ili obuke;

U svakom ciklusu stručnog usavršavanja ili obuke poslodavac vodi računa o tome da zastupljenost polova odslikava u najvećoj mogućoj meri strukturu zaposlenih kod poslodavca, ili u organizacionoj jedinici za koju se vrši obuka i o tome izveštava u godišnjem izveštaju iz člana 13. stav 2. ovog zakona (član 19)

9) zaposlenom licu otkaže radni odnos ili ugovor o radu suprotno odredbama ovog zakona;

Pokretanje postupka od strane zaposlenog zbog diskriminacije po osnovu pola, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja ili seksualnog ucenjivanja ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog i drugog (ugovornog) odnosa po osnovu rada, niti mogu biti opravdan osnov da se zaposleni proglasi viškom zaposlenih u skladu sa propisima koji uređuju rad (član 20.)

kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara (član 54. stav 1); preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara (član 54. stav 2); odgovorno lice kod poslodavca kazniće se naovčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara (član 54. stav 3).

Diskriminacija u oblasti javnog informisanja

3) Odgovorno lice u sredstvu javnog informisanja ako se informacijom objavljenom u tom sredstvu vređa dostojanstvo lica s obzirom na pripadnost određanom polu, povređuje ravnopravnost lica prema polnoj pripadnosti ili podstiče takvo povređivanje, kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara.

Informacije putem sredstava javnog informisanja ne smeju sadržavati niti podsticati diskriminaciju zasnovanu na polu.
Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na sve vidove reklama i propagandnog materijala.
Sredstva javnog informisanja dužna su da kroz svoje programe razvijaju svest o ravnopravnosti zasnovanoj na polu kao i da preduzimaju odgovarajuće mere radi izmene društvenih i kulturnih obrazaca, običaja i svake druge prakse, koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju utemeljenu na ideji o podređenosti, odnosno nadređenosti određenog pola (član 41).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O RADU

(„Sl.glasnikRS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

Diskriminatorno postupanje poslodavca

1) Poslodavac koji prekrši zabranu diskriminacije u smislu ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara (član 273. stav 1 tačka 1); preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 400.000 do 500.000 dinara (član 273. stav 2); odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara (član 273. stav 3).

Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo (član 18).

Neposredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, jeste svako postupanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona kojim se lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji (član 19. stav 1).

Posredna diskriminacija, u smislu ovog zakona, postoji kada određena naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa stavlja ili bi stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica – lice koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, zbog određenog svojstva, statusa, opredeljenja ili uverenja iz člana 18. ovog zakona (član 19. stav 2).

Diskriminacija iz člana 18. ovog zakona zabranjena je u odnosu na:
1) uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla;
2) uslove rada i sva prava iz radnog odnosa;
3) obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje;
4) napredovanje na poslu;
5) otkaz ugovora o radu (član 20 stav 1).
Odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija po nekom od osnova iz člana 18. ovog zakona ništave su (član 20. stav 2).

Zabranjeno je uznemiravanje i seksualno uznemiravanje (član 21. stav 1).
Uznemiravanje, u smislu ovog zakona, jeste svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. ovog zakona koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje (član 21. stav 2).
Seksualno uznemiravanje, u smislu ovog zakona, jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje (član 21. stav 3).

2) Ako se izvršenjem prekršaja iz člana 273. stav 1. nanese materijalna šteta zaposlenom ili drugom fizičkom ili pravnom licu, poslodavcu se može izreći i zaštitna mera – zabrana vršenja delatnosti, u skladu sa zakonom.

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O SPORTU

(„Sl.glasnik RS”, br. 24/2011)

Diskriminacija sportista

1) Sportska organizacija ili drugo pravno lice koje prekrši zabranu diskriminacije sportista, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara (član 183. stav 1 tačka 1); odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 183. stav 2);

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija sportista u obavljanju sportskih aktivnosti, s obzirom na neko lično svojstvo, pol, status, opredeljenje ili uverenje, uključujući i diskriminaciju profesionalnih sportista i sportista koji žele to da postanu u pogledu zapošljavanja, zarade ili uslova rada, osim kada se pravljenje razlike, odnosno stavljanje sportiste u nepovoljniji položaj u odnosu na druge sportiste u istoj ili sličnoj situaciji temelji na samoj prirodi ili stvarnim i odlučujućim uslovima obavljanja određene sportske aktivnosti, a ciljevi koji se time žele postići jesu opravdani.

Odredbe ugovora između sportiste i organizacije u oblasti sporta kojima se utvrđuje diskriminacija sportiste – ništave su, a odredbe sportskih pravila i opštih akata organizacija u oblasti sporta kojima se utvrđuje diskriminacija sportiste – ne primenjuju se.

Sportisti koji nema punovažno zaključen ugovor sa određenom sportskom organizacijom ne može biti sportskim pravilima uskraćeno pravo zaključenja ugovora o radu sa drugom sportskom organizacijom, odnosno prelazak u drugu sportsku organizaciju i nastupanje za nju na sportskim takmičenjima u svojstvu sportiste, uz plaćanje naknade sportskoj organizaciji iz koje odlazi od strane sportske organizacije u koju prelazi.

U slučaju sporazumnog raskida ugovora između sportiste i sportske organizacije, spor između sportske organizacije iz koje odlazi i sportske organizacije u koju prelazi o iznosu i plaćanju ugovorene naknade za transfer ne sme uticati na sportske aktivnosti sportiste i pravo nastupa za sportsku organizaciju u koju je prešao.

Sportista ima pravo na naknadu štete koju pretrpi aktima diskriminacije organizacije u oblasti sporta iz st. 1 – 4. ovog člana. (član 10)

Diskriminacija sportskih stručnjaka ili stručnjaka u sportu

2) Sportska organizacija ili drugo pravno lice koje prekrši zabranu diskriminacije sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara (član 183. stav 1 tačka 6); i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara (član 183. stav 2)

Odredbe o zabrani diskriminacije iz člana 10. ovog zakona shodno se primenjuju i na sportske stručnjake i stručnjake u sportu (član 26. stav 11).

3) Sportska organizacija ili drugo pravno lice koje ne obezbedi da je sportski objekat pristupačan osobama sa invaliditetom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara (član 184. stav 3); i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 30.000 dinara (član 184. stav 2);

Sportski objekti moraju biti pristupačni licima sa posebnim potrebama (deca, stari, osobe sa invaliditetom i dr (član 145. stav 3).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA

(„Sl.glasnik RS”, br.45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010)

Nepoštovanje prava na upotrebu jezika nacionalnih manjina

1) Vlasnik radnje koja nema svojstvo pravnog lica a koja ispiše, odnosno istakne firmu suprotno odredbi člana 20. ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara (član 25)

Firma preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica ispisuje se na srpskom jeziku i na jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u opštini u kojoj je sedište tog subjekta.
Firma se može ispisati i na jeziku nacionalnih manjina, koji je u službenoj upotrebi u mestu poslovanja subjekata iz stava 1. ovog člana.
Pravno lice iz stava 1. ovog člana nije dužno da ispisuje na srpskom jeziku, odnosno na jeziku nacionalnih manjina, firmu ili njen deo koji se koristi kao robni znak, bez obzira na njegovo jezičko poreklo.
Odredbe st. 1. do 3. ovog člana, odnose se i na radnje, odnosno druge oblike obavljanja delatnosti. (član 20)

2) Odgovorno lice u organu, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja a koja naziv organa odnosno organizacije ispiše suprotno odredbama člana 19. ovog zakona kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 do 25.000 dinara (član 26)

Na područjima na kojima su u službenoj upotrebi i jezici nacionalnih manjina, nazivi mesta i drugi geografski nazivi, nazivi ulica i trgova, nazivi organa i organizacija, saobraćajni znaci, obaveštenja i upozorenja za javnost i drugi javni natpisi ispisuju se i na jezicima nacionalnih manjina (član 19)

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 i 52/2011)

Povrede zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

1) Ustanova koja ne preduzima ili neblagovremeno preduzima, odnosno ne preduzima odgovrajuće mere u slučajevima povreda zabrane iz člana 44. do 46. ovog zakona i teže povrede radnih obaveza zaposlenih, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara (član 161. stav 1 tačka 3); i direktor, odnosno odgovorno lice ustanove kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara (član 161. stav 2);

Zabrana diskriminacije
Član 44
U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.
Pod diskriminacijom lica ili grupe lica smatra se svako neposredno ili posredno, na otvoren ili prikriven način, isključivanje ili ograničavanje prava i sloboda, nejednako postupanje ili propuštanje činjenja, odnosno neopravdano pravljenje razlika povlađivanjem ili davanjem prvenstva.
Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.
Bliže kriterijume za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili trećeg lica u ustanovi, zajednički propisuje ministar i ministar nadležan za poslove ljudskih prava.

Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Član 45
U ustanovi je zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje dece i učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba dece i učenika ili zaposlenih.
Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog ili ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika ili zaposlenog.
Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje ustanove ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj deteta i učenika.
Ustanova je dužna da odmah podnese prijavu nadležnom organu ako se kod deteta ili učenika primete znaci nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.
Pod fizičkim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se: fizičko kažnjavanje dece i učenika od strane zaposlenih i drugih odraslih osoba; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja deteta, učenika ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema deci, učenicima ili drugim zaposlenim, kao i učenika prema drugim učenicima ili zaposlenim.
Pod psihičkim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva deteta i učenika ili zaposlenog.
Pod socijalnim nasiljem, u smislu stava 1. ovog člana smatra se isključivanje deteta i učenika iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti ustanove.
U ustanovi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja iz stava 2. ovog člana od strane učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja ili odraslog, nad nastavnikom, vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim.
Zbog povrede zabrane iz stava 8. ovog člana protiv roditelja, odnosno staratelja deteta ili učenika pokreće se prekršajni, odnosno krivični postupak.
Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje i zlostavljanje, sadržaj i načine sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslove i načine za procenu rizika, načine zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisuje ministar.
Bliže uslove o načinima prepoznavanja neverbalnih oblika zlostavljanja dece i učenika od strane zaposlenog za vreme nege, odmora i rekreacije i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada, propisuje ministar.

Zabrana stranačkog organizovanja i delovanja
Član 46
U ustanovi nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora ustanove u te svrhe.

2) Roditelj, odnosno staratelj deteta ili učenika koji učini povredu zabrane iz člana 45. stav 8 ovog zakona kazniće se novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara (član 164. stav 1); kada prekršaj učini maloletni učenik, kazniće se njegov roditelj, odnosno staratelj, kaznom iz stava 1 ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji (član 164. stav 2)

U ustanovi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja iz stava 2. ovog člana od strane učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja ili odraslog, nad nastavnikom, vaspitačem, stručnim saradnikom i drugim zaposlenim (član 45. stav 8).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU

(„Sl.glasnik RS”, br. 18/2010)

Nepoštovanje prava na upotrebu jezika nacionalnih manjina

1) Predškolska ustanova koja ne omogući izjašnjavanje roditelja na kojem će jeziku dete sticati predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara (član 53. stav 1 tačka 1); direktor, odnosno odgovorno lice predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje predškolski program kazniće se novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara (član 53. stav 1 tačka 2);

Za pripadnike nacionalne manjine vaspitno-obrazovni rad ostvaruje se na maternjem jeziku, a može i dvojezično ili na srpskom, ako se za to opredeli najmanje 50% roditelja, odnosno staratelja dece (član 5. stav 2).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O VOLONTIRANjU

(„Sl.glasnik RS”, br. 36/2010)

Diskriminacija od strane organizatora volontiranja

1) Organizator volontiranja sa svojstvom pravnog lica koji prekrši načelo zabrane diskriminacije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 dinara (član 32. stav 1 tačka 1); odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu , oranu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara (član 32. stav 3).

Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje organizatora volontiranja prema volonterima koje predstavlja diskriminaciju u skladu sa zakonom, osim ako drukčije ne proizlazi iz prirode volonterske aktivnosti, mogućnosti samog volontera ili ako nije drukčije određeno ovim zakonom.
Organizator volontiranja i volonter dužni su da postupaju prema fizičkim licima – korisnicima volontiranja u skladu sa načelom iz stava 1. ovog člana (član 6).

PREKRŠAJI PROPISANI ZAKONOM O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU

(„Sl.glasnik RS”, br. 18/2010)

Povreda zabrane diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi

1) Ustanova koja ugrožava, omalovažavi ili diskriminiše učenike, odnosno studente i zaposlene po bilo kom osnovu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara (član 95. stav 1 tačka 7); i direktor, kao odgovorno lice u ustanovi, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara (član 95. stav 2).

U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se na otvoren ili prikriven način ugrožavaju, omalovažavaju ili diskriminišu grupe i pojedinci po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, uzrasta, seksualne orijentacije, psihičkog ili fizičkog invaliditeta, konstitucije ili se podstiče na takvo ponašanje.
Ne smatraju se diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju.
U ustanovi je zabranjeno vređanje, nasilno ponašanje i zlostavljanje (član 36).

ZAKON O ZABRANI MANIFESTACIJA NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA I ZABRANI UPOTREBE NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH SIMBOLA I OBELEŽJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009)

Materijal, simboli i obeležja kojim se izaziva mržnja

1) Pravno lice koje proizvodi, umnožava, skladišti, prezentuje, veliča ili na bilo koji način širi propagandni materijal, simbole ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi rasna, nacionalna ili verska mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke ili fašističke ideje ili organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara (član 8. stav 1 tačka 1);

Zabranjuje se proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost prema slobodnim opredeljenjima građana, rasna, nacionalna, ili verska mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak (član 3).

2) Pravno lice koje proizvodi, umnožava, skladišti, prezentuje, širi ili na bilo koji drugi način upotrebi simbole kojima se vrši propagiranje ili opravdavanje ideja, radnji ili postupaka lica iz člana 4. ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara (član 8. stav 1 tačka 2);

Zabranjuje se proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje ili postupci lica za koje su ta lica osuđena za ratne zločine (član 4).

3) Za prekršaj iz člana 8. stav 1

– odgovorno lice u pravnom licu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara (član 8. stav 2);
– kazniće se preduzetnik za prekršaj novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara (član 8. stav 3);
– fizičko lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara (član 8. stav 4).

4) Za prekršaj iz člana 8. stav 1 može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta kojim je prekršaj izvršen(član 8. stav 5).

ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI

(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2009)

Postupanje na nedostojanstven, nehuman ili ponižavajući način

1) Organizacija ili ustanova za koju se utvrdi da je za vreme trajanja civilne službe, suprotno ovom zakonu, prema licu u civilnoj službi postupilo na nedostojanstven, nehuman ili ponižavajući način, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara (član 66. stav 1); i odgovorno lice u organizaciji ili ustanovi kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara (član 66. stav 2)

 


Prekršajnopravna zaštita od diskriminacijeDOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top