Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Ivana Krstić • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Ivana Krstić

Doc. dr Ivana Krstić diplomirala je 1998. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 2003. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD) i 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarski rad na temu Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja u međunarodnom pravu, s posebnim osvrtom na evropske standarde. Doktorirala je početkom 2008. godine odbranivši disertaciju na temu Univerzalna nadležnost u međunarodnom pravu za teške povrede ljudskih prava. Predaje nekoliko predmeta na osnovnom, master i doktorskom programu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Ljudska prava, Međunarodno javno pravo, Manjinska prava, Međunarodno pravosuđe s posebnim osvrtom na Evropski sud za ljudska prava i kurs Human Rights and NonDiscrimination in the EU na master programu EU Integration koji se izvodi na engleskom jeziku. Koordinator je tri pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu: za pitanja diskriminacije, za suzbijanje trgovine ljudima i za izbegličko pravo i pravo azilanata. Objavila je više naučnih radova. Trenutno je angažovana kao UNICEF-ov nacionalni koordinator na jačanju kapaciteta Narodne skupštine u oblasti zaštite prava deteta, kao nacionalni konsultant Svetke banke za pitanje besplatne pravne pomoći i kao nacionalni konsultant Međunarodne organizacije za migracije na izradi priručnika za službenike na temu Zaštita prava migranata u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top