Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Milojka Milivojević, Bor • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Milojka Milivojević, Bor

Specijalista socijalne rehabilitacije i socioterapije u zaštiti mentalnog zdravlja, zaposlena na psihijatriji Zdravstvenog centra Bor od 1992. godine. Od 1996. godine aktivna je u civilnom sektoru. Završila je osnovne studije u oblasti socijalnog rada i socijalne politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i poslediplomske specijalističke studije. Poseduje iskustvo u realizovanju medijacija i trenersko iskustvo u oblasti medijacije.

Radno iskustvo

 

Diplomirana socijalna radnica sa 35 godina radnog iskustva. Specijalista socijalne rehabilitacije i sociotereapije u zaštiti mentalnog zdravlja na psihijatriji Zdravstvenog centra Bor (od 1992. godine) i aktivna u civilnom sektoru (od 1996. godine do danas).

Poseduje iskustvo u realizovnju medijacija – 40 medijacija u ko/posreovanju između oštećenog i maloletnog učinioca, 14 medijacija u zajednici i 10 vršnjačkih medijacija. Osim toga, ima i trenersko iskustvo u oblasti medijacije:
između žrtve i prestupnika (dve grupe sa 36 predstavnika pravosuđa, socijalne zaštite, organa uprave, obrazovanja i udruženja građana) i vršnjačke medijacije (tri grupe mladih (51) u Boru, 25 mladih u Negotinu, 20 mladih u Zaječaru, 20 mladih u Knjaževcu, dve grupe mladih (44) u Kosovskoj Mitrovici i 25 mladih u Rešici, Rumunija).

 

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje

 

Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Socijalni rad i socijalna politika i poslediplomske specijalističke studije u Beogradu, u oblasti socijalne rehabilitacije i socioterapije.

Profesionalno usavršavanje u oblasti medijacije:

  • Osnovna obuka o posredovanju između žrtve i prestupnika (13-17.12.2004.), edukatora Marian Liebman – stručnjak i instruktor za restorativno pravosuđe iz Velike Britanije, u organizaciji UNICEF-a;
  • Seminar o medijaciji i kulturnim razlikama (3-7. oktobar 2005.), edukatora Marian Liebman – stručnjak i instruktor za restorativno pravosuđe iz Velike Britanije, u organizaciji UNICEF-a;
  • Obuka obnavljanja znanja i veštinama obučavanja za posredovanje između žrtve i prestupnika (30.10.-3.11.2006.), edukatora Marian Liebman – stručnjak i instruktor za restorativno pravosuđe iz Velike Britanije, u organizaciji UNICEF-a;
  • Obuka o Vršnjačkoj medijaciji edukatora Pedagoškog društva RS (14-18. novembar 2007,), po programu Nemačke vladine organizacije GIZ, u organizaciji UNICEF-a;
  • Obuka za primenu tehnika ARS za situacije diskriminacije (novembar 2009), UNDP Program sprovođenja antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u RS, trenera Meri Bler, eksperta za pregovaranje iz Kanade;
  • Specijalizovana obuka za medijaciju u slučajevima diskriminacije (9-13. maj 2012.), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Partneri za demokratske promene Srbija.
Print Friendly, PDF & Email
back to top