Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Miroslav Brkić • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Miroslav Brkić

Prof. dr Miroslav Brkić rođen je 1967. godine u Šapcu. Osnovne studije završava 1992. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer za socijalnu politiku i socijalni rad. Na istom fakultetu brani magistarsku tezu pod nazivom “Socijalni rad u reintegraciji maloletnih prestupnika.” (1998) i doktorsku disertaciju “Teorijsko-metodološke osnove socijalnog rada u zajednici” (2002).

Karijeru na FPN-u započinje 1992. godine kao saradnik demonstrator pri Katedri za socijalni rad i socijalnu politiku na predmetu Socijalna patologija. Nekoliko godina kasnije zasniva radni odnos kao asistent pripravnik na grupi metodskih predmeta: „Socijalna patologija” i „Socijalni rad u zajednici”. Aprila 2001. godine stiče zvanje asistenta na predmetu “Socijalni rad u zajednici”, a tri godine i docenta za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada – nastavni predmet „Socijalni rad u zajednici”. U zvanje vanrednog profesora izabran je maja 2009. godine. Osim na matičnom, prof. Brkić od 2005. godine izvodi nastavu na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, a od 2010. i na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Prof. dr Miroslav Brkić bio je pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu od septembra 2008. do decembra 2009. godine. U aprilu 1998. izabran je za predsednika Društva socijalnih radnika Beograda, čime postaje najmlađi predsednik u istoriji udruženja. Tu funkciju obavljao je do 2001.

Veoma je aktivan u radu nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i podrškom marginalizovanih društvenih grupa. Predsednik je Upravnog odbora i jedan od osnivača humanitarne organizacije „Naša Srbija”, koja od 2000-te godine pruža kontinuiranu materijalnu i psiho-socijalnu podršku ugroženim grupama dece i mladih. Saradnik je „Centra za prava deteta”, „Asocijacije centara za socijalni rad”, „Udruženja civilnih invalida rata” i drugih udruženja građana. Od 2007. godine je član, a od 2013. predsednik Odbora za akreditaciju programa obuke za pružaoce socijalnih usluga. Od 2008. do 2010. bio je član Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije.

Kao član delegacije Vlade Republike Srbije učestvovao je u radu međunarodnih organizacija i tela koje se bave zaštitom ljudskih prava, socijalnom politikom i socijalnom zaštitiom. Član je delegacije Republike Srbije koja je podnosila izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji pred Komisijom Ujedinjenih Nacija za ljudska prava.

Od 2002. godine član je uređivačkog odbora Časopisa za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse „Socijalna misao”, a od 2012. član je redakcije „Godišnjaka Fakulteta političkih nauka”. Miroslav Brkić je glavni i odgovorni urednik obnovljenog časopisa „Socijalna politika”, koji izdaje Institut za političke studije.

Prof. dr Brkić objavio je više od šezdeset naučnih radova – monografija, članaka i studija u naučnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top