Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom

br. 337-00-4/2016-01 datum: 4. april 2016. godine

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti , Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje

MIŠLjENjE

na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom

Ministarstvo pravde dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, dopisom broj 337-00-200/2015-06 od 28. marta 2016. godine, Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom (u daljem tekstu: Predlog teksta Akcionog plana), radi davanja mišljenja iz nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U skladu sa tim, dajemo mišljenje o Predlogu teksta Akcionog plana, sa aspekta delokruga rada Poverenika.

Povodom pojedinih rešenja sadržanih u Predlogu teksta Akcionog plana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da:

1. U Predlogu teksta Akcionog plana, u uvodu teksta, u odeljku 2. Metodologija izrade Akcionog plana (strana 5, drugi pasus), smatramo da umesto …”nezavisnih regu” treba navesti „nezavisnih i samostalnih državnih organa”, imajući u vidu da nisu sva nezavisna tela regulatornog tipa, a da smisao navedene rečenice upravo podrazumeva da su svi nezavisni državni organi, pored ostalih navedenih, učestvovali u izradi finalnog teksta Akcionog plana.

2. U Predlogu teksta Akcionog plana, u poglavlju 3.6. pod nazivom „Načelo nediskriminacije i položaj društveno ranjivih grupa”, u aktivnosti 3.6.1.4. predlažemo promenu roka za realizaciju ove aktivnosti, odnosno da, umesto navedenog III i IV kvartala 2015. godine, predviđeni rok bude II i III kvartal 2016. godine.

3. S obzirom na prethodnu primedbu, mišljenja smo da u Predlogu teksta Akcionog plana, u poglavlju 3.6. pod nazivom „Načelo nediskriminacije i položaj društveno ranjivih grupa”, u aktivnosti 3.6.1.5., treba razmotriti promenu roka za realizaciju, odnosno da, umesto navedenog III kvartala 2016. godine, predviđeni rok bude bude IV kvartal 2016. godine.

4. U Predlogu teksta Akcionog plana, u poglavlju 3.6. pod nazivom „Načelo nediskriminacije i položaj društveno ranjivih grupa”, sugerišemo da se preispita aktivnost 3.6.1.12. koja se odnosi na „jačanje kapaciteta jedinice za rodnu ravnopravnost kroz obuku službenika u cilju….” i da se Poverenik za zaštitu ravnopravnosti isključi iz liste nosilaca ove aktivnosti. Naime, smatramo da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne treba da bude označen kao nosilac ove aktivnosti, s obzirom na prirodu njenog sprovođenja. Nema sumnje da će Poverenik sprovoditi obuke za zaposlene u jedinici za rodnu ravnopravnost (podrazumevajući da se govori o jedinici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost) u okviru svojih aktivnosti, ali i u okviru redovnih edukativnih seminara koje zaposleni u Povereniku sprovode u okviru programa Službe za upravljanje kadrovima za sve državne službenike. Takođe, u prilog našoj sugestiji, a imajući u vidu da se zaposleni uvek edukuju u svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, govori i aktivnost 3.6.1.16. koja je iste prirode samo drugačije formulisana, a odnosi se upravo na zaposlene u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Smatramo da treba preispitati i vremenski okvir predviđen za realizaciju ove aktivnosti.

5. U Predlogu teksta Akcionog plana, u poglavlju 3.6. pod nazivom „Načelo nediskriminacije i položaja društveno ranjivih grupa”, u aktivnosti 3.6.1.18. predlažemo da se Pokazatelji rezultata dopune sa: „i drugim ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i organizacijama civilnog društva koje deluju na teritoriji određene jedinice lokalne samouprave” .

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Predlog teksta Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top