Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Međunarodni dokumenti • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Međunarodni dokumenti

UNIVERZALNI MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Opšta deklaracija o pravima čoveka DOCX


Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima DOCX


Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravimaDOCX


Konvencija o statusu izbeglicaDOCX


Konvencija o političkim pravima ženaDOCX


Konvencija o pravnom položaju lica bez državljanstvaDOCX


Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstvaDOCX


Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacijeDOCX


Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina aparthejdaDOCX


Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije ženaDOCX


Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupakaDOCX


Konvencija o pravima detetaDOCX


Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima detetaDOCX


Fakultativni protokol o prodaji dece, dečijoj prostituciji i dečijoj pornografiji, uz konvenciju o pravima detetaDOCX


Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetomDOCX


Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (verzija na srpskom znakovnom jeziku)


Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanakaDOCX

DOKUMENTI SAVETA EVROPE

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih slobodaDOCX


Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanjaDOCX


Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicimaDOCX


Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjinaDOCX


Revidirana Evropska socijalna poveljaDOCX


Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudimaDOCX


Dodatni protokol uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistemaDOCX


Konvencija o ljudskim pravima i biomediciniDOCX


Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodiciDOCX


Strazburška deklaracija o RomimaDOCX


Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope CM/Rec(2010)5 o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identitetaDOCX


Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope br. R (97) 20 – O „govoru mržnje“DOCX


Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope br. R (97) 21 – O medijima i promovisanju kulture tolerancijeDOCX


Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije – Preporuka o generalnoj politici br. 1: Borba protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma i netolerancijeDOCX


Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije – Preporuka o generalnoj politici br. 2: Specijalizovana tela na nacionalnom nivou za borbu protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma i netolerancijeDOCX

DOKUMENTI EVROPSKE UNIJE

Povelja Evropske unije o osnovnim pravimaDOCX


Evropska stretegija za osobe sa invaliditetom 2010-2020DOCX


Evropska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenostiDOCX


Strategija za ravnopravnost žena i muškaraca 2010-2015DOCX


Odluka 940/2011/EU Evropskog parlamenta i Saveta o Evropskoj godini aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama (2012)DOCX


Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2010/41/EU o primeni načela jednakog tretmana muškaraca i žena koji se bave određenom oktivnošću u svojstvu samozaposlenih licaDOCX


Direktiva Saveta 2010/18/EU o sprovođenju revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom odsustvuDOCX


Okvirna odluka Saveta 2008/913/JHA o borbi protiv izvesnih oblika izražavanja rasizma i ksenofobije putem krivičnog pravaDOCX


Direktiva 2006/54/EC Evropskog Parlamenta i Saveta o sprovođenju jednakog tretmana muškaraca i žena u pogledu zaposlenja i zanimanjaDOCX


Direktiva Saveta 2004/113/EC za sprovođenje principa jednakog tretmana muškaraca i žena u pogledu dostupnosti i isporuke dobara i uslugaDOCX


Direktiva Saveta 2000/78/EC kojom se ustanovljava opšti okvir za ravnopravan tretman u zapošljavanju i profesijiDOCX


Direktiva Saveta 2000/43/EC kojom se sprovodi princip jednakog tretmana svih osoba bez obzira na rasno ili etničko porekloDOCX

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top