Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Vladimir Vodinelić • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Vladimir Vodinelić

Prof. dr Vladimir Vodinelić je rođen 1948. godine, u Zagrebu. Studije prava započeo 1967. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a završio 1971. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Magisterijum pravnih nauka 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, doktorat pravnih nauka na istom fakultetu 1986. godine. Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do septembra 2002. godine, na kome deluje od 1975. godine, sa prekidom od 1998. do 2001. godine, kada je odstranjen sa Univerziteta u političkoj čistki. Počasni doktorat – Dr h.c. (doctor iuris honoris causa), 2007. godine, Universität des Saarlandes. Suosnivač, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union (raniji naziv: Fakultet za poslovno pravo), u Beogradu. Suosnivač i direktor Centra za unapređivanje pravnih studija, Beograd (www.cups.org.yu)
Autor i koautor niza modela i nacrta zakona (Zakona o javnom informisanju, Zakona o oglašavanju, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o tajnosti informacija, Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o zadužbinama, Zakona o elektronskim komunikacijama, Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, Zakonika o otvaranju dosijea službi državne bezbednosti, Zakona o odgvornosti za kršenje ljudskih prava u prošlosti, Zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika i kažnjenika, Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dr.).
Težišna područja naučnog rada: Građansko pravo (Opšta teorija građanskog prava, Opšti deo građanskog prava), Stvarno pravo, Prava ličnosti, Pravo medija, Pravno savladavanje prošlosti.
Autor ili koautor oko 160 naučnih i stručnih radova, između ostalih sledećih knjiga i monografija: Održaj – uporednopravno (1981), Javno i privatno pravo (1986), Građansko pravo – uvodne teme (1991), Uvod u građansko pravo, knjiga prva (1992), Uvod u građansko pravo (1995, 1996, 1997, 1999), Pravo medija (1998), Prošlost kao izazov pravu (srpska strana pravnog savladavanja prošlosti) (2002), Međunarodno privatno pravo ličnosti (2003), Pravo masmedija (2003), Antidiskriminaciono pravo (vodič) (2010), Građansko pravo – Uvod i Opšti deo (2011) .

Print Friendly, PDF & Email
back to top