Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/crazytw1/public_html/symbolgames-net/wp-content/themes/gather/framework/Custom-Metaboxes/init.php on line 746
Zoran Tomić • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Zoran Tomić

Prof. Dr Zoran R. Tomić je redovni profesor Upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doskorašnji šef Katedre za javno pravo na matičnom fakultetu (2003-2006. god.). Rođen 1956. godine u Šapcu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1979. godine, sa srednjom ocenom 10 (deset).
Za asistenta-pripravnika na predmetu UPRAVNO PRAVO na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran 1979. godine. Magistrirao je 1982. godine (“Odgovornost društveno-političke zajednice za štetu prouzrokovanu prilikom javnih manifestacija u pravu SFRJ”), a 1987. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “Upravna kontrola uprave, posebno u jugoslovenskom pravu”. U najviše univerzitetsko zvanje, zvanje redovnog profesora – izabran je 2000. godine.
Osim niza naučnih i stručnih radova (članaka i drugih), objavio je više knjiga: Upravna kontrola uprave (monografija, dva izdanja); Komentar Zakona o opštem upravnom postupku (s još jednim autorom, osam izdanja); Komentar Zakona o upravnim sporovima (s još jednim autorom, pet izdanja); Upravno pravo (udžbenik, pet izdanja); Pravno nepostojeći upravni akti (monografija, 1999); Struka i politika (zbirka stručnih tekstova na pravno-političke teme, Beograd, 2003); Ustavno i srodno (pravna ustanovišta, Beograd, 2006); Upravno pravo (priručnik za pravosudni ispit, 2008). Učestvovao u brojnim naučnim i stručnim projektima. Bio je, tokom niza godina, član ekspertskih grupa za izradu više zakona iz oblasti javne uprave. Posebno sarađivao u davanju ekspertskih mišljenja i analiza sa: Saveznim ustavnim sudom, Saveznim sudom, Saveznim ministarstvom pravde, Sudom SCG, Ustavnim sudom Srbije, Vrhovnim sudom Srbije, Ministarstvom pravde Srbije, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Narodnom Bankom Srbije, i drugim institucijama, državnim organima i nedržavnim (nevladinim) organizacijama. Sudelovao je, pored ostalog, u pripremanju Nacrta zakona o nedobitnim organizacijama (1993-1994. godina) i Nacrta zakona o otvaranju policijskih dosijea (2002. godina), kao i u izradi važećeg Porodičnog zakona (2002-2003. godina). Posebno, zajedno sa još jednim autorom, izradio je nacrte budućeg novog Zakona o opštem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima, u organizaciji Vlade Srbije (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu), a pod okriljem Evropske agencije za rekonstrukciju.
Bio član Pravnog saveta Savezne vlade (1994-1998). Za stalnog člana tada novostvorenog organa – Visokog saveta pravosuđa Republike Srbije, izabran je, na predlog Vrhovnog suda Srbije, od Narodne skupštine, 2002. (bez ijednog glasa protiv), sa petogodišnjim mandatom. Od 2006. član je Pravnog saveta predsednika Republike.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Twitter
back to top